Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

PR-7000

La capacitat dadaptació a les necessitats estètiques i funcionals de cada construcció és essencial en arquitectura. El sistema PR-7000 neix sota la premissa de ser un dels models de finestra frontissa amb més possibilitats. El disseny senzill suma un valor afegit a la gran versatilitat de totes les seves funcionalitats.

• Dimensions màximes recomanades per a una finestra de 2 fulles: 2000x2300 mm

• Envidrament màxim: 36 mm

• Canal Europeu i Canal 16

• Ferramenta oculta i microventilació

• Opció de fulla recta o corba

• Triple junta d'estanquitat

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


PR-7000

El sistema PR-7000 neix sota la premissa de ser un dels models de finestra frontissa amb més possibilitats de disseny. La seva senzillesa suma un valor afegit a la gran versatilitat de totes les seves funcionalitats.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2000 Classe 3
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:2000 Classe E900
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12210:2000 Classe C5
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Fins a 2.5 W/m2K
Aïllament acústic Rw UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, ANEXO B 38 dB (-1; -4)

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 1230x1480 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap